گالری تصاویر

جشن پایان سال 1396 شرکت طرح و پردازش غدیر

پایان سال 1 جشن پایان سال 96 پایان سال 2 پایان سال 3 پایان سال 4 پایان سال 5 پایان سال 6 پایان سال 7 پایان سال 8

همایش معرفی محصولات طرح و پردازش غدیر – تبریز – نوزدهم اردیبشهت 97

تبریز 1 تبریز 2 تبریز 3 تبریز 4 تبریز 5 تبریز 6 تبریز 7 تبریز 8 تبریز 9