ثبت انتقادات و پیشنهادات

Quality Managment System فرم ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

تاریخ : 1397/08/28 00:00:00
کد مدرک : FR-CC-01-00
:

مشخصات مشتری / نماینده فروش

شرح شکایت ، انتقادات یا پیشنهادات

راه حل پیشنهادی از سوی مشتری